Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 68/XV/2002 dnia 12 października 2002 roku

w sprawie: wysokości składek członkowskich PTTK

za rok 2003 oraz wysokości wpisowego do PTTK

i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2003;

Na podstawie art. 30 ust. 2, p.2, art. 52 Statutu PTTK, w celu realizacji art. 14 p. 1 i 4, oraz art. 17 uchwala się, co następuje:

1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych Towarzystwa w 2003 roku w następujących wysokościach:

1.1 28,00 z dla osób opłacających składkę normalną

1.2 14,00 z dla osób opłacających składkę ulgową

2. Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2003 roku w następujących wysokościach:

2.1 12,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną

2.2 6,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową.

3. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2003 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 120,00 zł.

4. Składka członkowska o której mowa w punktach 1,2,3 niniejszej uchwały wnoszona jest jednorazowo w terminie do 31 grudnia 2003 roku. Udokumentowanie opłacenia składki, o której mowa w punktach 1,2, następuje po przez wklejenie na legitymacji PTTK znaczka mającego termin jej ważności.

5. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

5.1 opiekunowie szkolnych kół PTTK,

5.2 osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

5.3 młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca - do ukończenia 26 roku życia,

5.4 żołnierze niezawodowi,

5.5 emeryci, renciści i inwalidzi,

5.6 bezrobotni.

6. Zwolnieni z opłacania składki członkowskiej są:

6.1 Członkowie Honorowi PTTK,

6.2 Dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych oraz szkół specjalnych.

7. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2003 roku w następujących wysokościach:

7.1 10,00 zł dla osoby opłacającej składkę normalną

7.2 6,00 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową

(Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację)

Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2003 w wysokości: 2,00 z.

8. W dyspozycji oddziału PTTK pozostają środki finansowe:

8.1 stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej

określonej w punkcie I niniejszej uchwały a kwotami podanymi w punkcie 2,

8.2 pochodzące z wpisowego o którym mowa w punkcie 7 niniejszej uchwały po wniesieniu przez oddział PTTK opłaty za legitymację,

8.3 pochodzące ze składki członkowskiej o której mowa w punkcie 3 w całości, gdy członek wspierający wnosi składkę w oddziale PTTK.

9. Osoby, której w dniu 31 grudnia 2001 roku były członkami zwyczajnymi PTTK, otrzymują formularz legitymacji członkowskiej PTTK bezpłatnie. Osoby te opłacają składkę członkowską za rok 2002 zgodnie z zasadami określonymi uchwałą ZG PTTK 2/XV/2001 z dnia 18 listopada 2001 roku.

10. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji niniejszej uchwały.

11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2003 roku.

Zarząd Główny PTTK

Skarbnik ZG PTTK: Andrzej Tereszkowski

Prezes ZG PTTK: Janusz Zdebski

Opłaty za wpisowe do koła PTTK i składki członkowskie nie uległy zmianie

stawki zawarte w W/w uchwale są aktualne na dzień dzisiejszy.

Opiekun koła PTTK

dr Marcin Jagiełło